2018-07-17
Islamofobi

Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer.
Termen har bara använts i ett tiotal år men negativa attityder till islam har gamla rötter.
Redan på 600-talet sågs muslimska dynastier som ett hot mot Europa.
Senare kom muslimer att betraktas som ”underlägsna” och ”annorlunda”.
I dagens Europa betraktas muslimer ofta som en homogen grupp
oavsett sin individuella syn på kultur och religion. Många och allt mer spridda negativa idéer
om hur muslimer tänker och uppför sig leder till diskriminering och trakasserier. 

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/islamofobi

Islamofobi kännetecken...En rad kännetecken på islamofobi2 (Runnymede Trust 1997),
i svensk översättning av Otterbeck & Bevelander (2006):
1.) Om islam ses som monolitiskt och statiskt eller som mångfaldigt och dynamiskt,
2.) Om islam ses som annorlunda och separat eller som liknande och ömsesidigt beroende,
3.) Om islam ses som underlägset eller som jämställt,
4.) Om islam ses som en aggressiv fiende eller som en samarbetspartner,
5.) Om muslimer ses som manipulativa eller som uppriktiga,
6.) Om muslimsk kritik av ”Väst” avvisas eller diskuteras,
7.) Om diskriminerande beteenden mot muslimer försvaras eller kritiseras,
8.) Om anti-muslimskt tal ses som naturligt eller som problematiskt.

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/islamofobi/definitioner-och-uttryck

Islamofobi (grekiska phobos, φόβος: osaklig fruktan) eller islamfientlighet är ett begrepp inom vetenskap, politik och kriminalstatistik som åsyftar rädsla, hat, rasism (se exempelvis kulturrasism) eller fördomar riktade mot muslimer eller islam. Islamofobi utgör motiv för vissa hatbrott, religiös förföljelse och diskriminering som drabbar muslimer. I exempelvis Sverige anmäldes 306 fall av hets mot folkgrupp med "islamofobiska motiv" år 2012 enligt Brottsförebyggande rådet.
wikipedia -

Vad är islamofobi?

Islamofobi är ett begrepp för en form av rasism riktad mot muslimer eller personer som antas vara muslimer. På den här hemsidan finns det information om vad islamofobi är, hur den tar sig uttryck och vad den får för konsekvenser.

Islamofobi bygger på en idé om att muslimer har särskilda egenskaper på grund av att de är muslimer. Dessa egenskaper antas vara negativa. Föreställningen leder till negativa tankar, och ofta även handlingar, riktade mot muslimer.

Så här lyder Nationalencyklopedins definition av islamofobi:

”islamofobi´
(av islam och fobi), rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobin kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det västerländska samhället.”

Mattias Gardell, idéhistoriker och flitig skribent om islamofobi, definierar begreppet så här:

”Socialt reproducerade fördomar om och aversion mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.”

Uttryck

Islamofobi tar sig olika uttryck. Det finns en strukturell islamofobi som innebär att muslimer och personer som antas vara muslimer diskrimineras i ekonomiska och sociala sammanhang. Det kan till exempel handla om att man har svårare att få ett arbete eller att man får lägre lön än en icke-muslim med samma kompetens.

Islamofobi kan också manifestera sig i kränkningar, diskriminering och bristande representation i vardagen. Kanske möts du av hånfulla blickar i kollektivtrafiken, får höra av din lärare att du borde ta av dig din hijab för att kunna få en praktikplats eller går och ser tio teaterpjäser utan att se en enda person på scen som du kan känna igen dig i.

Får du en regelrätt förolämpning, ett hot eller blir fysiskt attackerad har du utsatts för ett islamofobiskt hatbrott. Det kan du läsa mer om under rubriken hatbrott på den här sidan.

islamofobi.se -2018-07-17
Vad är hatbrott

Ett hatbrott brukar kallas för ett budskapsbrott. Det innebär att det är det bakomliggande budskapet som är motivet till brottet.

Ordet hatbrott kommer av att gärningspersonen känner hat eller avsky mot en specifik grupp. Den som utsätts behöver inte tillhöra gruppen för att brottet ska vara ett hatbrott – det räcker att gärningspersonen tror att du tillhör den och agerar utifrån det.

Om ett brott klassas som hatbrott kan gärningspersonen få ett strängare straff än hen annars hade fått. Detta kallas för straffskärpning.

Ett hatbrott är en kränkning av mänskliga rättigheter och ett hot mot demokratin eftersom den utsatta gruppen tvingas anpassa sina liv på grund av otrygghet. En persons livsutrymme kan minska – man håller sig borta från olika platser och sammanhang och kan därför inte delta i samhället på samma villkor som andra.

Det kan också bli så att man inte vågar visa vem man är, till exempel genom att inte klä sig på ett sätt som uppfattas som muslimskt.

Islamofobiska hatbrott
Islamofobiska hatbrott har gärningspersonens hat mot islam och/eller muslimer som grupp som bakomliggande orsak. Hen omvandlar sitt hat till ett brott genom att till exempel förolämpa eller misshandla någon. Du behöver inte vara muslim för att gärningsmannen ska kunna få straffskärpning för att ha ett begått ett islamofobiskt hatbrott. Att hen tror att du är det är skäl nog.

Hatbrott mot muslimska församlingar
Genom åren en mängd moskéer och andra församlingsplatser attackerats i Sverige. Det kan handla om allt ifrån att man slänger in föremål genom fönstren till att man anlägger en mordbrand.

Även här gäller lagen om hatbrott och straffskärpning. Om gärningspersonen kan gripas, dömas och visas ha ett budskapsmotiv får denna ett strängare straff än hen annars hade fått.

Hets mot folkgrupp
Hets mot folkgrupp är vad det låter som: man hetsar mot en specifik grupp. Ju fler som nås av gärningen, desto värre. Om man sprider hat och hot uppsåtligen kan man dömas för hets mot folkgrupp som också är en form av hatbrott. Att offentligt sprida hatiska uttalanden på nätet, eller på ett annat sätt som innebär att många människor nås, kan klassas som hets mot folkgrupp.

Vad säger lagen?
29 kap brottsbalken, om straffmätning och påföljdseftergift

1 § Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Lag (2010:370).

2 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan
7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet

Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att
1. uppsåtligen,
2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

- islamofobi.se -2018-07-17
Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att någon kränks eller behandlas orättvist i samband med sju olika grunder som finns listade i Diskrimineringslagen. Religion är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Det betyder att om någon behandlar dig orättvist på grund av din religion så är det ett brott mot lagen.

Det är olagligt att diskriminera någon på grund av:

1. Kön
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
3. Etnisk tillhörighet
4. Religion eller annan trosuppfattning
5. Funktionsnedsättning
6. Sexuell läggning
7. Ålder

Diskrimineringslagen täcker många platser och institutioner i samhället. Några exempel är: på bussen, i skolan, på jobbet, hos en myndighet, på ett sjukhus. Blir du diskriminerad på grund av den religion i något av dessa sammanhang har du utsatts för ett brott.

Det finns direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering kan till exempel vara när en person säger till dig att du inte kan få ett jobb på grund av din religiösa utövning. Indirekt diskriminering kan till exempel vara när en regel gör så att en viss grupp människor i praktiken utesluts från en arbetsplats.

Trakasserier och straff mot individer som utövar sin religion är också diskriminering och därmed olagligt. Brist på tillgänglighet till något du behöver för att exempelvis utöva din religion räknas också som diskriminering.

Den som har diskriminerat kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

Hur ser diskriminering mot muslimer ut?

Exempel på diskriminering mot muslimer som kan anmälas är när blir hånad för att du ber på din arbetsplats, eller när du misstänker att du inte fått ett jobbet för att du bär hijab.

- islamofobi.se -2018-07-17
Vad säger myndigheterna?

Diskrimineringsombudsmannen

* I rapporten ‘Kedjor av händelser‘ från 2016 gör Diskrimineringsombudsmannen en analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer Läs hela rapporten här!

* Rapporten Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering ger en bild av hur representationer av muslimer yttrar sig i svensk nyhetsrapportering. Ytterligare ett syfte var att sätta dessa representationer i ett sammanhang, dels genom reflektioner från redaktörer på några av de studerade medierna, dels i en vidare ram av forskning. Läs mer om rapporten här!

* Föreläsningar från kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering, anordnad av DO , se föreläsningarna här!

* Vill du veta vad och hur DO jobbar? Se det korta klippet via länken här!

Polisen

* Polisen arbetar för att redan vid polisanmälan ta reda på om brott har hatbrottsmotiv. Läs mer om polisens arbete och hatbrott här

* Hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grund av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet. Se klippet här för att veta mer

Forum för levande historia

* Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer. Termen har bara använts i ett tiotal år men negativa attityder till islam har gamla rötter. Läs mer om islamofobi på Forums hemsida här!

Brottsförebyggande rådet

* I rapporten Hatbrott 2016 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott. Läs mer om rapporten här!2018-08-04
Vad betyder egentligen ordet mångfald?

Vad betyder egentligen ordet mångfald?

Enligt Wikipedia är den officiella definitionen av mångfald en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp.

Svenska Akademiens Ordbok definierar ordet som ett förhållande som är växlande eller varierande och/eller som en generell beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad

Norstedts Svenska Ordbok definierar begreppet som en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället, en organisation.

På arbetsmarknaden brukar man ofta definiera mångfald genom att koppla de olika diskrimineringsgrunderna till begreppet dvs etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning

Men egentligen finns ingen enhetlig definition på ordet i Sverige. Det handlar istället om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket kön vi har, vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, vår sexuella läggning, vår funktionalitet, vår könsidentitet och vårt könsuttryck, vilken utbildning vi har, familjeförhållanden, våra värderingar, intressen, och erfarenheter.*

tng -

-----------

Mångfald, (samhälle)
wikipedia -

----------

Synonymer till mångfald

mängd, stor mängd, myckenhet, stort antal; pluralism

motsatsord

enhet, homogenitet

synonymer -

-----------------------------------------