Citat av Mäster Eckhart

I sin högsta och renaste del är själen så ädel att mästarna icke kan finna något namn för den.
Mäster Eckhart

Vad som sker den första och den yttersta dagen, det är där närvarande i ett enda nu.
Mäster Eckhart

Lika obetydligt som ett litet ord är i jämförelse med hela världen, lika obetydlig är den visdom vi här kan tillägna oss i jämförelse med den rena, klara sanningen.
Mäster Eckhart

Ljuset och mörkret kan ej bestå vid sidan av varandra.
Mäster Eckhart

Älskar du dig själv, så älskar du alla andra människor lika mycket som dig själv. Så länge du älskar någon enda människa mindre än dig själv, så har du aldrig vunnit den rätta kärleken till dig själv.
Mäster Eckhart

Om du blir mera lycklig av din egen ära än någon annans, så är det orätt.
Mäster Eckhart

Kärleken är ädel, eftersom den är så allomfattande.
Mäster Eckhart

Ett upphöjt sinnelag måste Du ha, ett brinnande sinnelag i vilket likväl en ogrumlad tigande stillhet härskar.
Mäster Eckhart

Skall ögat varsebliva färgerna, måste det först självt vara avklätt alla färger.
Mäster Eckhart

Det är i mörker man finner ljuset, så när vi sörjer, är detta ljus som närmast.
Mäster Eckhart

Folk borde inte bekymra sig så mycket om vad de skall göra som om vad de är.
Mäster Eckhart

Ju mer vi har, desto mindre äger vi.
Mäster Eckhart

Priset för passivitet är betydligt högre än kostnaden för ett misstag.
Mäster Eckhart

När en mästare gör en bild av trä eller sten, så för han inte in bilden i träet, utan han avlägsnar och mejslar bort det som är på ytan och tar bort anlöpningen, och då lyser det fram som låg förborgat därunder.
-- Mäster Eckhart

Ett med det som är ett, ett av det som är ett, ett i det som är ett och i det som är ett, ett enda evinnerligen.
-- Mäster Eckhart

Varat vilar ur sig självt, genom och i sig självt och därigenom är det stabilt. Det verkar hos alla ting en rörelse mot sig själv, genom att framkalla en önskan, ett begär, en hunger efter själva varat för dess egen skull.
-- Mäster Eckhart

Människorna borde inte tänka så mycket på vad de skulle göra. De borde mera tänka på vad de skulle vara.
-- Mäster Eckhart

Varför lever du? För livets egen skull; och du vet ändå icke varför du lever. Så åtråvärt är livet i sig självt att man åtrår det för dess egen skull.
-- Mäster Eckhart

Somliga människor vill ha sin egen vilja fram i alla ting; det är av ondo, och däri ligger synden.
-- Mäster Eckhart

Ingenting är så kärt och eftersträvansvärt som livet.
-- Mäster Eckhart

Ju ädlare något är, ju mera gemensamt för alla är det. Sinnligheten har jag gemensam med djuren, och livet har jag också gemensamt med träden. Tillvaron är ännu djupare i mig, den har jag gemensam med allt skapat. Himmelen är mer omfattande än allt som är under den; därför är den också ädlare. Ju ädlare tingen är, ju mera omfattande och allmängiltiga är de.
-- Mäster Eckhart

Vad som är ens eget och kan uttalas i ord, det måste komma inifrån och från dettas egen form. Det får icke komma utifrån och in, utan måste komma inifrån och ut. Det lever i egentlig mening i själens innersta. Där är alla ting närvarande och levande och sökande i det inre och är i det högsta och i det bästa.
-- Mäster Eckhart

I sin högsta och renaste del är själen så ädel att mästarna icke kan finna något namn för den.
-- Mäster Eckhart