2018-04-26
Vad är sufism?

Erinran om Gud

Syftet med att komma ihåg Gud är att fokusera enbart på en Gudomlig enhet. För att uppnå en sådan ständig medvetenhet om Gud eller den Absoluta varelsen strävar sufin att släppa medvetandet om andra saker. Att gradvis glömma allt annat än Gud, tills man kan utropa:


Allt som jag har läst och vetat har jag nu glömt,
Det som återstår är min erinran om Vännen.


Att tjäna andra

När man blir en sufi och älskar Gud, älskar man alla varelser som manifestationer av Gud och strävar att tjäna dem. Hängivenhet, andlig strävan och asketisk disciplin är alla redskap för att rena sig själv, inte för att tillfredställa Gud. Att tjäna andra innebär att tjäna Gud. En sann sufi strävar efter att göra andras hjärtan glada så att Gud blir nöjd:


Hängivenhet har ingenting att göra
med radband, bönematta eller dräkt.
Den sanna hängivenheten

är att tjäna andra.


Således är den uppriktiga sufin en person som invärtes minns Gud och utåt tjänar andra.

Källa: N
imatullahi Sufi Order

----------------------------------------------------------

2018-04-26
Vem är sufi?

Vem är en sufi
Dr. Javad Nurbakhsh

Sufin är en älskare av Gud och som alla andra älskare, visar han sin kärlek genom att ständigt minnas sin älskade. Den ständiga uppmärksamheten på Gud ger två effekter, en inre och en yttre.

Den inre effekten hjälper sufin att distansera sig från uppdelningen i jag och du och hjälper honom till en insikt av helheten. Poeterna beskriver det så här:

Jag har tänkt på Dig så mycket,
så att jag har blivit Dig från huvud till tå;
bit för bit har Du uppenbart Dig, och jag försvunnit långsamt.


Eller

Som fjäril drogs jag till lågan
plötsligt insåg jag att jag var uppbränd.


Den yttre effekten av ständig erinran gör att Guds attribut gradvis manifesteras i Sufins uppförande. Poeten säger:

Gud satt så länge vid mitt lättpåverkade hjärta,
att det bit efter bit fängslade hans sätt och passion.


I den första etappen, som är början på resan mot Gud, anstränger sig sufin att vara vänlig och alla till lags.
Poeten säger:

Skada inte andra vad du än gör,
för på vår väg, finns ingen annan synd, än denna.


I den andra etappen, på tröskeln till enhet, blir inte sufin kränkt av andra. Poeten säger:

Låt oss behålla tron, stå ut med skuld och vara nöjd.
Att bli sårad på vår väg är inte att tro.


I den tredje etappen som innebär tillträde till Enheten, bemöter sufin alla med kärlek och vänlighet, även dem som gör honom illa. För han ser allt i sig själv och sig själv i allt. Poeten säger:

Var som ett träd som sprider skugga -
Bjud frukt till vem som än kastar sten.

Källa: Nimatullahi Sufi Order

-----------------------------------------------------------


2018-04-26
Sufism idag

Sufism idag
av Dr. Javad Nurbakhsh

Först var kärlekens eld
blott en fladdrande låga.
Men många har sedan dess
 kommit samman och lågan har växt.
- Hajj Mulla Hadi Sabziwari

Mot bakgrund av de missförstånd som finns angående sufism idag beslutade Dr Javad Nurbakhsh att det skulle vara lämpligt att förtydliga vissa grundläggande principer. Folk bör vara medvetna om att sufismen idag avsevärt skiljer sig från sufismen som den var för tusen år sedan. Sufismen förändras ständigt i takt med samhällets utveckling.

Låt oss nämna tre skillnader:

1: Tystnad och avskildhet

I det sufiska utövandet är tystnad och avskildhet, att sitta isolerad, upptagen av sig själv i hängivenhet, förbjudet. Alla mästare på Vägen har deltagit i samhället exempelvis med ett aktivt yrkesliv. Förr i tiden tvingades de ibland att isolera sig från världen på grund av dogmatiska präster som motsatte sig sufismen. Mästarna avlägsnade sig då från samhället för att undvika trakasserier från folkmassor uppeggade av fientliga präster. Sufierna betraktades som icke-troende och kättare.

Men idag undviks avskildhet och alla sufier bör ha ett jobb. De ska arbeta produktivt i samhället, få lön, försörja sina familjer och framför allt måste de tjäna andra. Om en sufi hittas sysslolös i ett hörn, kan man vara säker på att en sådan person antingen är vilseledd eller hycklande. Därför är en sufi i dag varken eremit eller enstöring utan aktivt deltagande i samhället.

2: Tjäna medmänniskan

En grundtanke i sufismen är att tjäna sin omgivning. Som resultat kommer en sann sufi aldrig vara sysslolös. Sufin är inte bara en produktiv löntagare i samhället utan också en som ger bistånd till andra, i viljan att glädja andras hjärtan. Tidigare utövade sufierna tiggeri, som ett sätt att bryta ner egot. I själva verket valde de att leva ett enkelt liv utan ägodelar och skulle gett bort till de fattiga vad de fått.

Om en sufi engagerar sig i yttre andakt och andliga övningar, är det i syfte att disciplinera egot att stå emot sina önskningar och att rena sig själv inombords. En sådan sufi förstår mycket väl att Gud har inget behov av vår andakt.

Att tjäna mänskligheten är att tjäna Gud. Den som tjänar andra får Guds nåd och välsignelse. Därför uppskattar sufin livet som en möjlighet att stå till tjänst för medmänniskorna, att hjälpa dem och underlätta för deras hjärtan. Uppmärksamheten är riktad endast mot Gud, att vara hans älskare innebär att inte önska något av någon annan. Sufin ser människorna som manifestationer av Gud.

3: Tillintetgjord i Gud

Sufin vandrar vägen med målet att till intet göras i Gud. Svårigheten med målet beskrivs i följande vers av Rumi:

Av tusen initierade,
kanske en blir en sufi,
Resten lever
av Mästarens välvilja.

Styrkan, uthålligheten och lämpligheten för att uppnå målet är inte given alla. Men så länge en person står till tjänst för mänskligheten, är fokuserad på Gud och är hängiven i sin strävan kommer han att belönas med gudomlig framgång.

Sammanfattningsvis är alltså sufism en skola för dyrkan av Gud och för service till mänskligheten, utan spår alls av prestation eller skenhelighet.

Källa: Nimatullahi Sufi Order

------------------------------------------------------------