Arman Alizad: ”Rasismi on mielen laiskuutta”

Arman Alizad: ”Huutelulla puretaan omaa pahaa oloa”
Arman on sitä mieltä, ettei enemmistö suomalaisista ole rasisteja.
– Rasismi on kuitenkin nostanut päätään ja rasistien joukko on ollut yhä äänekkäämpi. Toisaalta äänekkyys korostuu siksi, koska nykyään on medioita, joissa kuka tahansa voi huutaa. Negatiivisimmat ihmiset myös kommentoivat juttuja netissä herkemmin, ja huutelulla puretaan omaa pahaa oloa pois. Jos omassa elämässäsi asiat ovat hyvin, et huuda siitä, kuinka huonosti kaikki on.


Arman Alizad: ”Rasismi on mielen laiskuutta”

Arman Alizad: ”Rasismi on mielen laiskuutta”
Moni ajattelee olevansa suvaitsevainen, mutta kantaakin tiedostamattaan mukanaan piilorasistista asenteita. – Rasistisen käytöksen hiljainen hyväksyntä ja puuttumattomuus ovat ongelmia, Arman Alizad sanoo.
Tapaus 1: ”Arabit alistavat naisia”
Ihmiset tyypittelevät muita ihmisiä helposti heidän kansallisuutensa mukaan. Joskus tyypittely on harmitonta, toisinaan se voi olla hyvinkin loukkaavaa ja rasistista. Moni saattaa esimerkiksi ajatella, että kaikki arabit suhtautuvat naisiin alentuvasti.

- anna -

 


Islamofobia

Islamofobia on kollektiivinen termi ennakkoluuloille ja vihamielisyydelle islamia ja muslimeja kohtaa. Termiä on käytetty vain muutaman vuosikymmenen ajan, mutta kielteisiin asenteisiin islamista on vanhat juuret. Jo 1800-luvulla muslimien dynastiat pidettiin uhkana Euroopalle. Myöhemmin muslimeita pidettiin "huonompina" ja "erilaisina". Nykypäivän Euroopassa muslimeja pidetään usein homogeenisena ryhmänä riippumatta heidän yksilöllisestä näkemyksestään kulttuurista ja uskonnosta. Monet ja laajemmat kielteiset ajatukset siitä, miten muslimit ajattelevat ja käyttäytyvät johtavat syrjintään ja häirintään.

Islamofobia on myös rasismia kun aletaan puhumaan ilkeästi ja loukkaavasti muslimeista, siis kun osoitetaan viha muslimia kohtaan vain sen takia että on muslimi.
-----------------------------------

Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer.
Termen har bara använts i ett tiotal år men negativa attityder till islam har gamla rötter.
Redan på 600-talet sågs muslimska dynastier som ett hot mot Europa.
Senare kom muslimer att betraktas som ”underlägsna” och ”annorlunda”.
I dagens Europa betraktas muslimer ofta som en homogen grupp
oavsett sin individuella syn på kultur och religion. Många och allt mer spridda negativa idéer
om hur muslimer tänker och uppför sig leder till diskriminering och trakasserier. 

levandehistoria -


Islamofobi kännetecken...En rad kännetecken på islamofobi2 (Runnymede Trust 1997),
i svensk översättning av Otterbeck & Bevelander (2006):
1.) Om islam ses som monolitiskt och statiskt eller som mångfaldigt och dynamiskt,
2.) Om islam ses som annorlunda och separat eller som liknande och ömsesidigt beroende,
3.) Om islam ses som underlägset eller som jämställt,
4.) Om islam ses som en aggressiv fiende eller som en samarbetspartner,
5.) Om muslimer ses som manipulativa eller som uppriktiga,
6.) Om muslimsk kritik av ”Väst” avvisas eller diskuteras,
7.) Om diskriminerande beteenden mot muslimer försvaras eller kritiseras,
8.) Om anti-muslimskt tal ses som naturligt eller som problematiskt.

levandehistoria -

 Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan:
”…kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.”
eirasismille -

Linkki määritelmään ja lisätietoa (finlex.fi)
finlex -

 


Rasismi perustuu  pelkoon ja tietämättömyyteen

Tietämättömyys synnyttää pelkoa ja tunteen ylemmyydestä: oman elämäntapa koetaan muita paremmaksi. Ylemmyydentunne, tietämättömyys ja pelko yhdistettynä ihmiselle varsin luontaiseen ennakkoluuloisuuteen voi pahimmillaan johtaa rasismiin.

Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi on siis ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista. Rasismiin usein kuuluu se, että omaa ryhmää pidetään parempana kuin toisten ryhmiä. Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa.

Rasismin tutkijoiden mukaan julkisessa keskustelussa tulisi keskittyä siihen, onko jokin toiminta tai keskustelu epäkunnioittavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa ja mikä vaikutus sillä on yksilöihin.

Jokainen meistä voi kysyä itseltään: mitä ennakkoluuloja minulla on? Olenko toiminnallani tai sanomisillani (tai joskus sanomatta jättämisilläni) joskus loukannut jotakuta? Näenkö ihmisen stereotypioiden takaa?

eirasismille -

 


Uskonnonvapaus Suomessa

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. (Suomen perustuslain 11 §)

 


Syrjintä kielletty Suomessa

Yhdenvertaisuuslain 6§ mukaan:

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 

Kulttuurirasismi

Rotuviha on korvattu kulttuurivihalla
- wikipedia.-

Culture racism is related to Xenophobia, Islamophobia,Antisemitism and Orientalism.[4] The cultural racism that is specifically directed against Jews is called antisemitism. If it is directed against the roma it is called Antiziganism, against Christians christophobia, and if it is directed against muslims it is called islamophobia.
- wikipedia.-

 


Sokeeraava tutkimustulos: Suomi EU-maista rasistisin – noin joka seitsemäs tummaihoinen kokenut väkivaltaa hiljattain

keskiviikko 28.11.2018 klo 16:45
Ihonväri johtaa EU:ssa sekä häirintään että väkivaltaan todennäköisimmin Suomessa.
Suomessa kysymykseen vastasi myöntävästi peräti 63 prosenttia tummaihoisista.Osuus oli selvästi suurin koko EU:ssa.
Ruotsissa ja Tanskassa häirintää kertoi kokeneensa 41 prosenttia tummaihoisista.Maltalla vastaava lukema oli unionin alhaisin, joskin sielläkin 20 prosenttia.

-- ltalehti -