2017-09-22
Sanningssökare

Sök sanning, 
öppna ditt hjärta, 
samtala med Gud.

O sanningssökare! Om du önskar att Gud skall öppna ditt öga, måste du bönfalla Gud, be till och samtala med Honom vid midnatt och säga:

O Herre, jag har vänt mitt anlete mot Din enhets rike och är nedsänkt i Din barmhärtighets hav. O Herre, upplys min syn med åsynen av Dina ljus i denna mörka natt och gör mig lycklig med Din kärleks vin i denna underbara tid. O Herre, låt mig höra Din kallelse och öppna för mina ögon dörrarna till Din himmel, så att jag må se ljuset från Din härlighet och dras till Din skönhet. Sannerligen, Du är Givaren, den Givmilde, den Barmhärtige, den Förlåtande.  
– ‘Abdu’l-Bahá


2017-09-22
Hur kan jag välja sömnen, o min Gud

Gud beskyddar, 
både i vila och vakenhet, 

Hur kan jag välja sömnen, o min Gud, när de längtandes ögon vakar, emedan de är skilda från Dig, och hur kan jag gå till vila medan Dina älskades själar pinas svårt i sin avlägsenhet från Din närvaro? Jag har anförtrott, o min Gud, min ande och hela min varelse i Din makts högra hand och i Ditt beskydd, och jag lägger mitt huvud på min kunnde genom Din kraft och lyfter det upp i enlighet med Din vilja och Ditt behag. Du är i sanning Beskyddaren, Bevararen, den Allsmäktige, den Mäktigaste. Vid din makt! Vare sig jag sover eller vakar, ber jag icke om något annat än det Du önskar. Jag är Din tjänare och i Dina händer. Hjälp mig i Din nåd att göra det som skall sprida väldoften av Ditt behag. Detta är i sanning mitt hopp och hoppet hos dem som åtnjuter Din närhet. Prisad vare Du, o världanas Herre.
– Bahá’u’lláh


2017-09-22
O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare

Be Guds hjälp, 
han vägen visar, 
din själ hittar.

O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare som är avskiljandet från alla ting och gläd mig i samlingen av Dina härligheter och gåvor med det vin, som är att älska Dig. Befria mig från anloppen av lidelse och begär, bryt sönder mina bojor till denna lägre värld, drag mig i hänryckningen till Ditt överjordiska land och vederkvick mig bland tjänarinnorna med Din helighets andedräckt. O Herre, gör mitt ansikte ljust med Dina gåvors glans, upplys mina ögon med att låta dem skåda tecknen på Din alltunderkuvande makt, låt mitt hjärta glädjas över härligheten hos Din kunskap som omfattar allting, gläd min själ med Ditt själsuppväckande budskap om stor fröjd, o Du, som är Konungen över denna värld och Konugariket därovan, o Du herraväldets och maktens Herre, på det att jag må sprida Dina tecken och bevis vida omkring och förkunna Din sak och främja Dina lärosatser, tjäna Din lag och upphöja Ditt ord. Du är i sanning, den Starke, den Allgivande, den Fullkomlige, den Allsmäktige.
 – ‘Abdu’l-Bahá


2017-09-22
O Gud, min Gud. Dessa är Dina svaga tjänare

Svaga vi tjänare är, 
Gud är barmhärtig, 
be och du hittar.

O Gud, min Gud. Dessa är Dina svaga tjänare, Dina trofasta arbetare och tjänarinnor, vilka har bugat sig inför Ditt upphöjda yttrande, ödmjukat sig inför Ditt ljus tröskel och burit vittnesbörd om Din enhet genom vilken Solen har kommit att lysa i sin middagsglans. De har lyssnat till den kallelse Du utfördade från Ditt dolda rike och med hjärtan, som skälver av kärlek och hänryckning, har de svarat på Din maning. O Herre, utgjut över dem alla Din barmhärtighets utflöden, låt Din nåds vatten regna över dem alla. Hjälp dem att växa till vackra plantor i himmelens trädgård och gör med Dina gåvors svällande och bräddfulla moln och med Din överflödande nåds djupa sjöar så, att denna trädgård kan blomstra, och bevara den evinnerligen grön och praktfull, evigt skön, skimrande och ljus. Du är sannerligen, den Mäktige, den Upphöjde, den Kraftfulle, den som allena är oföränderlig i himlarna och på jorden. Det finnes ingen Gud utom Du, de uppenbara bevisens och tecknens Herre. 
– ‘Abdu’l-Bahá


2017-11-12
O min Gud, o min Gud

O min Gud, 
jag ber och ber, 
jag litar på min Gud, 
älskar min Gud.

O min Gud, o min Gud! Ära vare Dig för att Du har styrkt mig att erkänna Din enhet, dragit mig till din enhets ord, upptänt mig med Din kärleks eld och sysselsatt mig med omnämnandet av Dig och tjänandet av Dina vänner och tjänarinnor. O Herre, hjälp mig att vara tålmodig och ödmjuk och styrk mig att avskilja mig från allt och att hålla fast vid fållen till Din härlighets klädnad så att mitt hjärta må fyllas av Din kärlek och ej lämna något utrymme för kärlek till världen och dragning till dess yttringar. O Gud! Helga mig från allt utom Dig, rena mig från synder och överträdelser och sörj för att jag måtte äga ett andligt hjärta och samvete. Sannerligen, Du är barmhärtig och sannerligen, Du är den Mest frikostige, vars hjälp alla människor söker
– ‘Abdu’l-Bahá


2017-11-12
O Gud! Giv mig själ glädje och vederkvickelse.

Giv mig själ glädje, 
giv mig styrka, 
giv mig förstång.

O Gud! Giv mig själ glädje och vederkvickelse. Rena mitt hjärta. Genomstråla mina krafter. Jag lägger alla mina angelägenheter i Din hand. Du är min Vägvisare och min Tillflyckt. Jag kommer ej längre att vara sorgsen och bekymrad. Jag kommer att vara en lycklig och glädjefylld människa. O Gud! Jag kommer ej längre att vara fylld av oro, ej heller kommer jag att låta bekymmer plåga mig. Jag kommer ej att uppehålla mig vid livets besvärligheter. O Gud! Du är en bättre vän till mig än vad jag är till mig själv. Jag överlämnar mig till Dig, o Herre! 
– ‘Abdu’l-Bahá


2017-11-12
Han är den Nåderike, den Allgivande

Din Gud den nåderike, 
din Gud är allgivande, 
älska din Gud, 
tro på din Gud, 
lev garmoniskt, 
var en bra medmänniska.

Han är den Nåderike, den Allgivande! O Gud, min Gud! Ditt kallelserop har lockat mig och rösten från Din Härlighets penna har väckt mig. Ditt heliga yttrandes strömmar har hänfört mig och Din ingivelses vin har hänryckt mig. Du ser mig, o Herre, frigjord från allt utom Dig, fastklamrad vid Din givmildhets band, bedjande om Din nåds under. Jag bönfaller Dig vid Din milda vänskaps eviga vågor och vid de strålande ljusen från Din kärleksfulla omsorg och ynnest, att bestämma för mig det som skall dra mig närmare Dig och göra mig rik i Din rikedom. Min tunga, min penna hela mitt väsen vittnar om Din styrka, Din makt, Din nåd och Din givmildhet, att Du är Gud och att det icke finns någon Gud utom Du, den Starke, den Mäktige. Jag bär vittnesbörd i denna stund, o min Gud, om min hjälplöshet och Din överhöghet, min svaghet och Din kraft. Jag vet ej vad som gagnar mig eller skadar mig. Du är, i sanning, den Allvetande, den Allvise. Förordna Du för mig, o Herre, min Gud och min Mästare, det som skall göra mig tillfreds med Ditt eviga påbud och skänka mig framgång i alla Dina världar. Du är i sanning den Nådige, den Givmilde. Herre! Vänd mig icte bort från Din rikedoms ocean och Din barmhärtighets himmel. Bestäm för mig det goda i denna världen och den tillkommande. Sannerligen, Du är nådasätets Herre, som sitter på tronen i det högsta. Det finns ingen Gud utom Du, den Ende den Allvetande, den Allvise. 
– Bahá’u’lláh


2017-11-12
Ur Din evighets ljuvligt doftande strömmar giv mig att dricka

Du får livets vatten av din Gud, 
ljuvligt doftande dricka, 
livets vatten.

Ur Din evighets ljuvligt doftande strömmar giv mig att dricka, o min Gud, och gör mig i stånd att smaka frukterna på Ditt Väsens träd, o mitt Hopp! Ur Din kärleks kristallklara källor låt mig dricka djupt, o min Härlighet, och i skuggan av Din eviga försyn låt mig bida, o mitt Ljus! På Din närhets ängar, i Din närvaro, låt mig ströva, om min Älskade, och vid Din nådatrons högra sida låt mig sitta, o min Åstundan! Från Din glädjes doftande briser låt en fläkt dra förbi mig, o mitt Mål, och till höjderna i Din verklighets paradis giv mig tillträde, o min Dyrkade! Gör mig i stånd att höra de ljuva melodierna från Din enhets duva, o Du Strålande, och genom Din styrkas och Din makts ande vederkvick mig, o min Försörjare! I Din kärleks anda håll mig orubbligt fast, o min Hjälpare, och på Ditt välbehags stig gör mina steg fasta, o min Skapare! I Din odödlighets trädgård, i Din åsyn, låt mig bida för evigt, o Du, som är barmhärtig mot mig, och på Din härlighets tron upphöj mig, o Du, som besitter mig! Till Din givmilda vänskaps himmel lyft mig upp, o min Vederkvickare, och till Din lednings Morgonstjärna för mig, o Du min Lockelse! Inför Din osynliga andes uppenbarelser bjud mig att närvara, o Du, som är mitt Ursprung och min Högsta önskan, och till det innersta i Din skönhets väldoft, vilken Du skall uppenbara, låt mig vända åter, o Du, som är min Gud. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är i sanning den Mest Upphöjde, den Allhärlige, den Allra Högste. 
– Bahá’u’lláh


2017-12-15
Förhärligat vare Ditt Namn, o min Herre, min Gud

Hans namn är förhärligat, 
be en bön till din Gud, 
han förlåtande är.

Förhärligat vare Ditt Namn, o min Herre, min Gud, varigenom träden i Din uppenbarelses trädgård har klätts i grönska och gjorts i stånd att frambära helighetens frukter i denna vårtid, och den ljuva smaken av Dina gåvor och välsignelser har fläktat över alla ting och låtit dem frambringa vadhelst, som blivit dem förordnat i Ditt oåterkalleliga påbuds rike och i Ditt oföränderliga syftes himmel. Jag bönfaller Dig vid detta Namn att inte låta mig vara fjärran från Din helighets hov eller utestängd från Din enighets och enhets upphöjda helgedom. Tänd då, o min Gud, Din kärleks eld i mitt bröst att dess flamma måtte förtära allt utom min hågkomst av Dig, att varje spår av låga begär måtte fullständigt förintas inom mig och att intet måtte återstå utom förhärligandet av Ditt upphöjda och allhärliga Väsen. Detta är min högsta strävan, min brinnande önskan, o Du som härskar över alla ting och i vars hand hela skapelsens rike befinner sig. Du gör i sanning vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, den Allsmäktige, den Allhärlige, den Evigt Förlåtande.             
– Bahá’u’lláh


2017-12-15
Säg: O Gud, min Gud

Bär du rättvisans krona, 
bär du rättfärdighetens smycke, 
skaffa det snarast möjligt.

Säg: O Gud, min Gud! Pryd mitt huvud med rättvisans krona och min tinning med rättfärdighetens smycke. Du är sannerligen Bestittaren av alla gåvor och belöningar. 
– Bahá’u’lláh


2017-12-15
O Du, inför vars oerhörda majestät alla ting har bävat

Min Gud, du vet allt, 
du min Gud, allvetande Gud, 
dig skall jag dyrka.

O Du, inför vars oerhörda majestät alla ting har bävat, i vars grepp alla människors angelägenheter finnes, mot vars nåd och barmhärtighet alla Dina skapelsers ansikten vänder sig! Jag bönfaller Dig, vid Ditt Namn, vilket du har förordnat att vara alla namns ande i namnens rike, att skydda oss från viskningarna från dem, vilka har vänt sig bort från Dig och har förkastat sanningen i Ditt mest upphöjda Jag i denna uppenbarelse vilken har fått Dina namns rike att darra. Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot Dina nåderika gåvors helgedom och Din härlighets tillbedda tabernakel. Rena mig från allt, som inte är av Dig och styrk mig att älska Dig och att uppfylla Din önskan, på det att jag må finna glädje i Din skönhet, vara fri från alla dragningar till Dina skapelser och i varje ögonblick förkunna ’Förhärligad vare Gud, världarnas Herre!’ Låt min föda, o min Herre, vara Din skönhet, min dryck Din närvaros ljus, mitt hopp Ditt välbehag, mitt arbete lovprisandet av Dig, åminnelsen av Dig min ledsagare, mitt bistånd Din överhöghet, min vistelseort den plats som Du har upphöjt över begränsningarna hos dem, som är utestängda från Dig såsom av en slöja. Du är i sanning maktens, styrkans och härlighetens Gud. 
– Bahá’u’lláh


2017-12-15
Skapa i mig ett rent hjärta, o min Gud

Min Gud, hjälp mig, 
rena mitt hjärta, 
ge mig lugnt samvete, 
hjälp mig med detta, 
öppna mitt hjärta, 
var min styrka.

Skapa i mig ett rent hjärta, o min Gud, och skänk mig åter ett lugnt samvete, o mitt hopp! Styrk du mig i Din Sak genom kraftens ande, o min mest älskade, och uppenbara för mig Din väg genom ljuset av Din härlighet, o Du min längtans Mål! Lyft mig till Din helighets himmel genom kraften av Din gränslösa makt, o min tillvaros Källa, och lyckliggör mig med Din evighets vindar, o Du, som är min Gud! Må Dina evigt ljudande melodier skänka mig stillhet, o min Ledsagare, och låt Ditt uråldriga anletes rikedomar befria mig från allt utom Dig, o min Mästare, och låt budskapet om uppenbarelsen av Ditt oföränderliga Väsen skänka mig glädje, o Du, som är det mest uppenbara av allt uppenbart och det mest fördolda av allt fördolt. 
– Bahá’u’lláh


2017-12-15
Hos Dig söker jag min fristad

Min Gud, o Herre, 
du är min fristad, 
jag sätter min lit till dig, 
du är stödjande, 
du är barmhärtig.

O Herre! Hos Dig söker jag min fristad och till alla Dina tecken vänder jag mitt hjärta. O Herre! Vare sig jag befinner mig på resa eller i mitt hem, är vid mina sysslor eller vid mitt kall, sätter jag min lit till Dig. Bevilja mig då Din stödjande hjälp, så att jag kan bli oberoende av alla ting, o Du som är oöverträffad i Din barmhärtighet! Förläna mig min andel, o Herre, enligt Ditt behag och gör mig tillfreds med vad Du har förordnat för mig. Du har oinskränkt myndighet att befalla. 
– Báb


2018-04-29
Du är mitt Hopp

Min Gud, du mitt hopp är.

O Gud, min Gud! Du är mitt Hopp och min Älskade, mitt åsyftade Mål och min Längtan! Med stor ödmjukhet och fullkomlig hängivenhet bönfaller jag Dig, att göra mig till Din kärleks minaret i Ditt rike, Din kunskaps ljus bland Dina skapelser och Din gåvas baner i Ditt konungadöme. Räkna mig till sådana av Dina tillbedjare, som har avskilt sig från allt utom Dig, som renat sig från denna världs förgängliga ting och som vänt sig bort från maningarna från de fåfänga inbillningarnas förespråkare. Låt mitt hjärta vidgas av glädje genom bekräftelsens ande från Ditt konungarike, och upplys mina ögon med åsynen av framgångens härskaror, som följer varandra och nedstiger till mig från Din allsmäktiga härlighets rike. Du är, i sanning, den Allsmäktige, den Allhärlige, den Allstarke. 
– ‘Abdu’l-Bahá


2018-04-29
Många modfällt hjärta

Många modfällt hjärta, 
min Gud, du givmild är, 
du älskar mig.

Månget modfällt hjärta, o min Gud, har satts i brand av Din Saks eld och mången slumrande har väckts av Din stämmas ljuvhet. Hur många är icke de främlingar, som sökt skydd i skuggan av Din enhets träd, och hur talrika icke de törstande, som längtat efter Ditt levande vattens källa i Dina dagar. Välsignad är den, som har vänt sig till Dig och skyndat att nå fram till Gryningen för Ditt anletes ljus. Välsignad är den, som med all sin hängivenhet har vänt sig till Din uppenbarelses gryningsplats och till Din ingivelses Källa. Välsignad är den, som på Din stig har offrat det som Du genom Din givmildhet och ynnest har skänkt honom. Välsignad är den, som i smärtfylld längtan efter Dig har avstått från allt utom Dig. Välsignad är den, som kunnat glädja sig åt nära gemenskap med Dig och befriat sig från allt utom tillgivenhet till Dig. Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid Honom, som är Ditt Namn och som genom Ditt herraväldes och Din styrkas kraft har höjt sig över sitt fängelses horisonter, att förordna för var och en det som höves Dig och som anstår Din upphöjdhet. Din makt kan i sanning mäta sig med allt.
– Bahá’u’lláh


2018-04-29
Lovat vare Ditt Namn, o min Gud

Lovat vare ditt namn, 
o min Gud, 

Lovat vare Ditt Namn, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid vällukterna från Din nåds dräkt, vilka på Ditt bud och i överensstämmelse med Din önskan spreds genom hela skapelsen, och vid Din viljas Morgonstjärna, som genom styrkan av Din makt och Din överhöghet har lyst klart ovan Din barmhärtighets horisont, att från mitt hjärta utplåna alla tomma föreställningar och fåfänga inbillningar, på det att jag full av tillgivenhet må vända mig till Dig, o Du, Herre över hela mänskligheten! Jag är Din tjänare och Din tjänares son, o min Gud! Jag har fattat tag i Din nåds fäste och hållit fast vid det band som är Din kärleksfulla barmhärtighet. Förordna för mig det goda Du besitter och livnär mig från det bord Du sänt ned ur Din frikostighets moln och Din ynnest himmel. I sanning, Du är världarnas Herre och Gud för alla som är i himmelen, och alla som är på jorden. 
– Bahá’u’lláh


2018-04-29
O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare

O Gud, min Gud, 
fyll åt mig en bägare, 
Din kunskap omfattar allt, 
du är sanning, 
du är min Gud.

O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare som är avskiljandet från alla ting och gläd mig i samlingen av Dina härligheter och gåvor med det vin, som är att älska Dig. Befria mig från anloppen av lidelse och begär, bryt sönder mina bojor till denna lägre värld, drag mig i hänryckningen till Ditt överjordiska land och vederkvick mig bland tjänarinnorna med Din helighets andedräckt. O Herre, gör mitt ansikte ljust med Dina gåvors glans, upplys mina ögon med att låta dem skåda tecknen på Din alltunderkuvande makt, låt mitt hjärta glädjas över härligheten hos Din kunskap som omfattar allting, gläd min själ med Ditt själsuppväckande budskap om stor fröjd, o Du, som är Konungen över denna värld och Konugariket därovan, o Du herraväldets och maktens Herre, på det att jag må sprida Dina tecken och bevis vida omkring och förkunna Din sak och främja Dina lärosatser, tjäna Din lag och upphöja Ditt ord. Du är i sanning, den Starke, den Allgivande, den Fullkomlige, den Allsmäktige. 
– ‘Abdu’l-Bahá


====================================================


O sanningssökare! (afton)

O sanningssökare! Om du önskar att Gud skall öppna ditt öga, måste du bönfalla Gud, be till och samtala med Honom vid midnatt och säga:
O Herre, jag har vänt mitt anlete mot Din enhets rike och är nedsänkt i Din barmhärtighets hav. O Herre, upplys min syn med åsynen av Dina ljus i denna mörka natt och gör mig lycklig med Din kärleks vin i denna underbara tid. O Herre, låt mig höra Din kallelse och öppna för mina ögon dörrarna till Din himmel, så att jag må se ljuset från Din härlighet och dras till Din skönhet. Sannerligen, Du är Givaren, den Givmilde, den Barmhärtige, den Förlåtande.  
– ‘Abdu’l-Bahá


Hur kan jag välja sömnen, o min Gud …(afton)

Hur kan jag välja sömnen, o min Gud, när de längtandes ögon vakar, emedan de är skilda från Dig, och hur kan jag gå till vila medan Dina älskades själar pinas svårt i sin avlägsenhet från Din närvaro? Jag har anförtrott, o min Gud, min ande och hela min varelse i Din makts högra hand och i Ditt beskydd, och jag lägger mitt huvud på min kunnde genom Din kraft och lyfter det upp i enlighet med Din vilja och Ditt behag. Du är i sanning Beskyddaren, Bevararen, den Allsmäktige, den Mäktigaste. Vid din makt! Vare sig jag sover eller vakar, ber jag icke om något annat än det Du önskar. Jag är Din tjänare och i Dina händer. Hjälp mig i Din nåd att göra det som skall sprida väldoften av Ditt behag. Detta är i sanning mitt hopp och hoppet hos dem som åtnjuter Din närhet. Prisad vare Du, o världanas Herre.
– Bahá’u’lláh