Tekopyhät uskovaiset
[6:70] Jätä ne, joiden uskonto on leikintekoa ja ajanvietettä ja jotka maallinen elämä saa pauloihinsa, mutta varoita heitä tällä (Koraanilla), jottei yksikään sielu hukkuisi pahojen tekojensa tähden. Eihän sillä ole, paitsi Jumalaa, ketään suojelijaa eikä opastajaa, ja vaikka se tarjoaisikin korvausta kaikesta, minkä voi korvata, ei sitä vastaanotettaisi. Niitä, jotka hukkuvat pahojen töittensä tähden, odottaa kiehuva juoma ja tuskallinen rangaistus, siksi että he jumalattomuutta harjoittavat. 

------------------------------------------------

Sitä ei saa tehdä jihad ilman johtajan lupaa, koska se on hän, joka on järjestää djihâd. Mennä ulos tehdä se ilman hänen lupaansa on tapa mennä häntä vastaan, ja se johtaa kaaokseen, ja vahinkoon, jonka vain Jumala tietää.
Kysymykseen siitä voiko se olla sallittua tehdä djihâd ilman johtajan lupaa, on, kyllä, jos vihollinen hyökkää maahan se on pakollista puolustaa itseään ja maataan.

Djihad ilman valtion johtajan lupaa on kielletty sharian mukaan.
Djihad ilman vanhempien lupaa on kielletty sharian mukaan.
- Djihad ilman vanhempien suostumusta?
Sitä saa tehdä jihad ilman johtajan lupaa, koska se on johtaja, joka on järjestää djihâd. Mennä ulos tehdä se ilman hänen lupaansa on tapa mennä häntä vastaan, ja se johtaa kaaokseen, ja vahinkoon, jonka vain Jumala tietää.
Kysymykseen siitä voi olla kun se on sallittua tehdä djihâd ilman johtajan lupaa myös, jos vihollinen hyökkää maahan, se on pakollinen ne voivat puolustaa itseään ja maataan..
--------
Hän lasketaan vanhemmilleen tottelemattomaksi ja tottelematta vanhempiaan lasketa Kabira (suuri synti), ja suhteen hänen marttyyrikuoleman, minulla ei ole mitään tietoa siitä, Allah tietää parhaiten. Mutta hänet lasketaan vanhemmilleen tottelemattomaksi, ja sitten voimme jopa sanoa, että hänen tekonsa ei ole sharia joten siksi hän ei ole sellainen, joka tekee tämän fi Sabilillah (Allahin vuoksi).
Vastaa lainauksen kanssa 

Pään/kaulan katkaisut on sharian vastaista toimintaa.
- Emme tarvitse katkaistuja päitä
az-Zuhri (d. 124) sanoi:
"Koskaan ei ole vihollisen katkaistu pää viety Allahin lähettilään (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eteen - ei edes Badr sodassa.
Kun katkaistu pää tuotiin ensimmäinen kalifi Abu Bakr ((radhiya Allâhu ´anh) eteen, hän kielsi sen. "
Tapahtumassa kun katkaistu pää tuotiin Abu Bakr eteen, hän meni saarnastuoliin ja sanoi:
"Emme tarvitse tätä. Noin tekee uskottomia ja ei-arabit. "

"Jotkut sanovat, että sinun pitäisi mennä Djihâd ja toiset sanoo ei pidä mennä" ?
- Kysymys: Toivon, että kysymykseeni luetaan ääneen siten, että hänen ei tarvitse ottaa askel tietämättä uskonnollista tuomion sitä. Kaksi kuukautta sitten, istuin erään Shaykh luona ja kysyivät tuomiosta Djihâd. Hän sanoi, että se on pakollinen niille, jotka voi ja ei saa estää mitään.Viikko sitten, minä istuin toisen luona, joka kertoi minulle seurata suurimmista ja asiantuntevampaa. Mikä on vastaus?
- Vastaus: Me vastasi tähän kysymykseen hiljattain, noin minuutti sitten, ja sanoi, että se kuuluu hallitsijan tehtäviin. Olet maasi lakien ja päättäjien alainen. Sinun ei tarvitse mennä ulos Djihâd ellei hallitsija laita djihadia päälle ja käske sinua djihadiin ja jos vanhempasi ja jos vanhempasi ei anna sinulle lupaa.

 Djihâd vanhempien luvalla, mutta ilman hallitsijan lupaa, on sharian vastainen toimenpide.
- Kysymys: Onko sallittua mennä ulos Djihâd ilman johtajan lupaa, jos sinulla on jo vanhempien suostumusta?
- Vastaus: Jos hän saa vanhemmiltaan luvan, on hänen edellenkin myös saatava johtajan lupa, maan hallitsijan lupa. Molemmat vaatimukset on täytettävä, johtajan luvalla ja vanhempien hyväksynällä. 

Koraani ei ole lakikirja
- Koraani on Jumalan sanaa, mutta samalla myös kertomuksia sen ajan elämästä ja tapahtumista. Jumala ei ole kehoittanut Koraanissa että esim. kaikkien tulevien sukupolvien missä tahansa maailmalla olisi pakko seurata Koraanin sen aikaisia kertomuksia elämästä ja erilaisista tapahtumista. Koraani ei yksinään ole mikään lakikirja, jota olisi seurattava sanatarkasti, silloinhan ei muslimit voisi elää esim. länsimaissa ollenkaan, jolloin voisi aivan hyvin väittää että länsimaissa asuvat muslimit ei ole uskovaisia muslimeja kun eivät noudata Koraanin sanaa kaikessa. Uskovainen muslimi ei noudata Koraanin sanaa, sanasta sanaan. Uskovainen muslimi yrittää elää niin kuin sharia sanoo. Sharia on, Koraani, autenttinen sunna ja analogia. 

-------------------------------------------------------

Sexuellt umgänge är förbjudet under Ramadans ljusa timmar...Under ramadan ska alla vuxna och friska muslimer från gryning till skymning avhålla sig från mat, dryck, rökning samt sexuella relationer.
Sexuellt umgänge är förbjudet under Ramadans ljusa timmar. Nattetid (dvs. mellan Maghrib och Fajr) är det tillåtet att ha sexuellt umgänge. I Koranen står det: Nattetid under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. (K. 2: 187)

------------------------------------------------------

Några aplock om Islam från imamen Virk
Källa: Artiklar och intervjuer i svensk media

islams grundareMuhammad beskrev en muslim som någon "vars handoch tunga andra går säkra ifrån". Vidare utfärdade hanår 628 ett fribrev till de kristna av S:t Katarinas klostervid berget Sinai, där det stod följande: "Deras kyrkor bör respekteras; de bör varken hindras från att reparera dem eller från helgden av sitt förbund. Ingen bland muslimerna bör ohörsamma detta förbund till denYttersta Dagen" [Patologia Orientalusv 13 s 600]. Vi muslimer uppmanas av vår skrift Qur'anen att vid behov även strida för att upprätthålla friheten att dyrkai kyrkor, kloster och tempel [22:40]. Vidare står det att dödandet av en enda person är likgiltigt med dödandetav hela mänskligheten [5:32].

Koranen lär att det inte finnsnågot tvång i religionen (surah 2 vers 256), att stridenbart är tillåtet i självförsvar och att överträdelser motcivilbefolkningen är förbjuden (2:190). Det står till ochmed att ett sådant krig syftar till att skydda andrareligiösa minoriteter, då även kyrkor, kloster och tempelska beskyddas (22:40). Då två parter hamnar iopposition mot varandra, så förmanar Koranen attdetta inte får leda till att den ena agerar orättvist motden andra (5:8). Det står även att när två parter blir oense med varandra, så är det den tredje partensuppgift att försona och stifta fred mellan dem (49:9).

Koranen lär att det inte finns något tvång i religionen (surah 2, vers 256),  att strid enbart är tillåtet isjälvförsvar och att överträdelser mot civilbefolkningenär förbjuden (2:190)

Kritik mot islam är inte heller något som bör uppröramuslimer. Koranen själv uppmanar sina kritiker attframföra bevis för den kritik som de riktar mot islam (21:24). I själva verket är denna kritik gynnsam då denger tillfälle för muslimer att begrunda och ökakännedomen om vissa aspekter av deras tro. Ettsamhälle som inte tillåter kritik kan aldrig utvecklas. Dessutom avråder Koranen från att man blint åtföljerden (25:73). Visserligen tror vi muslimer att Koranen ären fulländad skrift, men vi kan aldrig få en fulländadförståelse utav den om vi har bristande insikt i dessläror.

Att avsäga säg sin tro är heller inget brott enligtKoranen. Man kommer ingenstans däri att finna envers som antyder om detta. Däremot förkunnar denom en allmängällande tillåtelse att den som önskar måtro, och att den som önskar kan förneka den (18:29)

Problemet i dag är att en inflytelserik minoritet blandmuslimerna förespråkar en radikal bild av islam som är oförenlig med modern demokrati. Olyckligtvis är de täven denna bild som får mest plats i mediasbeskrivning av islam.

"Tillåtelse (tillsjälvförsvar) har givits till dem som man förklarat krigemot" (22:39). Vidare står det att syftet förmuslimernas krig i självförsvar även ska vara attupprätta religionsfriheten för dem som dyrkar i kyrkor,kloster och synagogor (22:45)
Senare tillkomna verser är underställda denna princip,och tjänade till att uppmuntra muslimer till att strävaför islams överlevnad.

Det står i Koranenatt meningsmotståndare är välkomna att framförasina argument och invändningar (27:64). Detkonstateras att inget tvång får råda i religiösa ärenden (2:256). Koranen säger att ett lands regenter ska varaförtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regeragenom samråd med befolkningen (42:38). Utövare avandra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utanmuslimer förväntas även beskydda kloster, tempel,synagogor och kyrkor (22:45). Dessa utvaldaföreskrifter kan anses vara föregångare till denmoderna demokrati som vi har idag. Det var dessaegenskaper som fick utomstående att en gång i tidenberömma islams profet för hans bidrag tillmänskligheten.

I Koranen står det tydligt att ledarna av ettland ska utses med folkets samtycke (4:58), och attmakten ska tillämpas i samråd med befolkningen (42:38). Denna grundläggande princip är frånvarande istora delar av Mellanöstern.

På ett ställe står det tydligt att muslimer var mycketovilligt inställda till att kriga (2:216), men attomständigheterna krävde att de gjorde det. På mångaandra ställen uppmuntras det istället att muslimer skasamarbeta med Bokens folk (3:64, 60:8 etc).

KORANEN AVRÅDER muslimer från homosexualitet genom att återberätta historien om Sodom ochGomorra (27:54). Men ingenstans har muslimeruppmanats till att förfölja, diskriminera eller avrättahomosexuella. 

I Koranen står det tydligt att kvinnor bör visas oerhördrespekt (4:19), vilket är en grundsyn.

Allah hindrar er inte från dem som inte stridit mot er ireligionens namn, och som inte förvisat er från erahem, att ni behandlar dem med godhet och rättvisa.Allah älskar förvisso de rättvisa. (60:8)

 profetenMuhammads liv och förebild har övertygat oss om atthan med sin lära etablerade de mänskliga rättigheternaunder en högst orolig tid. I religionens namn förbjödhan terror (2:191) och tvång (2:256), och förespråkade alla människors lika värde.

"SÄG: VI TROR på Allah (Gud) och på det somuppenbarats till oss, och det som uppenbarades tillAbraham, Ismael, Isak, Jakob och till hans barn; och pådet som gavs till Moses och Jesus; och på det somgivits till profeterna från deras Herre. Vi gör ingenåtskillnad mellan dem, och för Honom (Gud)underkastar vi oss. " (2:136) "Säg: O Bokens folk! Komtill ett ord som är likvärdigt mellan oss - att vi inte skadyrka någon vid sidan av Allah (Gud), och att vi inte skatillskriva någon like för Honom... " (3:64) Hela Koranenär full av referenser där en gemensam Gudförespråkas för de tre religionerna.

Det står i Koranenatt meningsmotståndare är välkomna att framförasina argument och invändningar (27:64). Detkonstateras att inget tvång får råda i religiösa ärenden(2:256). Koranen säger att ett lands regenter ska varaförtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regeragenom samråd med befolkningen (42:38). Utövare avandra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utanmuslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).

Vi muslimer har djup respekt för Jesus (frid vare medhonom). Koranen förklarar honom vara messias och"ett sändebud till Israels folk" (3:49). Detta betydersjälvfallet inte att den bild av Jesus som förmedlas idet Nya testamentet är generellt accepterad av islam.

... en koppling mellanarkaiskt barbari, islam och IS/Daesh. Men om mankänner till kontexten av de koranverser som citeras (33:26-27) så kan man enkelt inse att de i själva verketinte alls handlar om plundring, mord och slaveri.Kortfattat beskriver de ett händelseförlopp därMedinas judar (stammen Banu Quraizah), som ingåttett avtal med muslimerna, bistod fienden att angripastaden. Den muslimska reaktionen var högst enstraffåtgärd. Hursomhelst, läser man denna skildring ihistorien så finner man spår av att profetenMuhammad (frid vare med honom) önskade förlåtadem, men att omständigheterna inte tillät det.

När det gäller lemlästning av tjuvar, så gäller straffetinbitna tjuvar (ordet i bestämd form substantiv). Detpåpekas att det är ett hårt och avskräckande (nakal)straff från Gud. I nästa vers står det att dörren till ångerär öppen, villkorat med att man även gör bättring iframtiden och avstår från förseelsen. Enligt Koranen ärförlåtelse nämligen mer att föredra såvida detta ledertill bättring (42:42).

När det gäller straff för otukt (24:2), är jag övertygadom att detta inte är ett straff för förseelsen i sig. Ipåföljande vers står det nämligen att det krävs fyraögonvittnen till händelsen för eventuellt straff. Detbetyder att förseelsen skett offentligt och utan känslaav skam. Det är alltså straff för att man på detta visönskat sprida omoral i samhället, något som fördöms även på ett annat ställe i kapitlet (24:19). Sker dessahandlingar i det fördolda är de lika förkastliga enligtislam, men de föranleder inte straff.

Korsfästelsen av osedliga (5:33) föregås av en verssom konstaterar att dödandet av en oskyldig människaär ett mord på hela mänskligheten. Vidare förklarasstraffet att stifta ofrid i landet vara dödsstraff,korsfästning eller lemlästning, ett synnerligen hårtstraff. Det har en tydlig kontext av krig och väpnadkonflikt, där fiendens straff oftast är döden, vare sigdet sker genom arkebusering eller annat. De tremetoderna i versen var historiskt sett tillämpade underden tiden.

Hustruaga är inte en rätt som den muslimske mannenhar. Islam förespråkar oerhörd respekt för kvinnor (se 4:19, 4:32)