Han gör takfir på muslimerna
Fråga: Det finns en person som tillskrivs folket av kunskap, och han sysslar med takfîr (förklarar muslimer vara otrogna). Saken har klargjorts för honom med bevis från Koranen och Sunnah samt de lärdas uttal, dock fortsätter han med det. Vad är detta för typ av person?
................................
Svar: Han anses vara från Khawâridj, de som förklarar muslimerna vara otrogna är madhab al-Khawâridj, så han hör till Khawâridj.

Khawâridj har två ting: De förklarar muslimerna vara otrogna samt gör uppror mot makthavarna.
......................................
Källa Av: Shaykh Sâlih al-Fawzân 
Källa: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/9642
Översättning: Fatwa.se

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/2588-han-gor-takfir-pa-muslimerna

 

Villkor för Takfîr på ledaren som ersätter Sharî´ah med andra lagar
Fråga: De flesta lärda säger att personen som inte styr med det som Allâh har uppenbarat inte är otrogen så länge han inte anser handlingen vara lovlig och vet att Allâhs lag bättre. Vad är beviset för att han inte hädar om han inte anser det vara lovligt? Och hur skall vi veta om han anser det vara lovligt när det är något som berör hjärtats troslära?
...................................
Svar: Först och främst måste vi veta att Takfîr på en individ innebär att förflytta honom från islam till otron. Det resulterar med väldiga domar. En av de viktigaste är att det blir tillåtet att döda honom och ta hans egendom. Det är väldigt. Det är inte tillåtet att ta lätt på det. Det är exempelvis mildare att säga att något är lovligt och olovligt utav okunnighet än att säga att någon är otrogen och muslim utav okunnighet.

Takfîr och islam hör till Allâhs angelägenheter. Om vi tittar på bevisen, ser vi hur Allâh beskriver dem som inte styr med det som Allâh har uppenbarat på tre sätt:

"De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna." [al-Mâ'idah 5:44]

"Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de orättvisa." [al-Mâ'idah 5:55]

"De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de trotsiga syndarna." [al-Mâ'idah 5:57]

Likaså kallade Han domen för "okunnighet" och sade:

"Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar? Men för dem som har visshet [i tron] finns ingen bättre domare än Allâh." [al-Mâ'idah 5:50]

Det måste finnas en lösning på dessa beskrivningar som till synes verkar motsägelsefulla. Den enda lösningen är att implementera de Sharî´ah-baserade principerna.

Om en person avskaffar Sharî´ah och ersätter den med mänskliga lagar som motstrider det som Allâh har uppenbarat för Sitt sändebud, råder det inga tvivel om att han anser det vara lovligt. Ty han har avskaffat Sharî´ah helt och fullt och ersatt den med en egen lag eller med en lag som härrör från någon som är värre än honom. Denne är otrogen.

När han avskaffar Sharî´ah och ersätter den med mänskliga lagar, betyder det att han anser det vara lovligt. Men gör man Takfîr på den här individen? Eller avvaktar man till dess att han får reda på sanningen? Det är möjligt att han blandar ihop världsliga frågor med frågor som berör trosläran och dyrkan. Därför ser du hur han respekterar dyrkan och inte ändrar den. Han säger exempelvis inte att man skall skjuta upp på Dhuhr till ´Asr för att människorna är på jobbet under Dhuhrs tid eller att man ber ´Ishâ' under Maghribs för att folket skall sova. Han respekterar det. Men när det kommer till världsliga ändamål, vågar han kanske komma med egna lagar som motstrider religionen. Det råder inga tvivel om att det är otro då han upphäver Sharî´ah och ersätter den med något annat.

Däremot måste han få reda på sanningen. Låt oss fråga honom varför han gör så. Det är möjligt att vissa lärda lurar honom. Det finns lärda som arbetar för staten och förvränger bevisen för att behaga makthavaren. De säger exempelvis att världsliga frågor som ekonomin, jordbruket och transaktioner förfogas av människan bara för att deras välgång varierar. Därefter kamouflerar de hela med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

"Ni är kunnigare om era världsliga frågor."

De flesta makthavarna i dag är okunniga. De vet inget. Om då en person med ett yttre som tyder på kunskap kommer och säger att frågan berör välgång och att välgång varierar beroende på tid, plats och tillstånd och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade "Ni är kunnigare om era världsliga frågor" och ingen skada är skedd att tillämpa lagar som var dolda på följeslagarnas tid och som lämpar sig efter dagens läge och till följd därav tillåter de det som Allâh har förbjudit. De säger exempelvis att det finns två typer av räntor; en som berör bankerna och en som berör de fattiga och att den första är tillåten till skillnad från den andra. Därpå skriver han på. Han är okunnig.

Men om vi förklarar sanningen för honom och klargör för honom att det är fel, misstag och förvrängning från den lärde som lurade honom samtidigt som han sedan fortsätter med sitt, säger vi hänsynslöst att han är otrogen.

De lärda har med andra ord gjort denna indelning för att dessa oinskränkta bevis skall stämma överens med de religiösa och kända principerna.
.........................................
Källa: Av: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn - Biografi
Källa: Liqâ' al-Bâb al-Maftûh (87 A)

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/1746-12villkor-for-takfir-pa-ledaren-som-ersatter-shari-ah-med-andra-lagar

 

Vad är vår position mot dem som gör Takfir på de muslimska ledarna idag, generellt och i detalj?
Fråga: Vad är vår position mot dem som gör Takfîr på de muslimska ledarna idag, generellt och i detalj. Anses de (d.v.s. de som gör takfir på ledarna) vara från al-Khawâridj?
....................................
Svar: De som förklarar de muslimska ledarna att vara icke troende generellt, då är dessa ifrån de mest extrema ifrån al-Khawâridj eftersom de inte utesluter någon och ger bestämmelsen om icke tro till alla muslimska ledare. Så detta är den mest allvarliga formen av al-Khawâridjs madhab, eftersom de generaliserade (förklaringen av icke tro).
................................
Källa: Av: Shaykh Sâlih al-Fawzân 
Källa: Al-Îdjâbât al-Muhimmah fee Mashâkil il-Mudlahimmah

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/347-13vad-ar-var-position-mot-dem-som-gor-takfir-pa-de-muslimska-ledarna-idag-generellt-och-i-detalj

 

Vad är er åsikt gällande dem som gör takfir på detta land och anklagar dess Ulamah för att sälja sin religion
Fråga: (Ärade shaykh) Vad är er åsikt gällande dem som gör takfir på detta land (Saudiarabien) och anklagar dess Ulamah för att sälja sin religion. (t.e.x. att de utfärdar religiösa domar för att göra ledarna nöjda även om det går emot Islâm)
.....................................
Svar: Dessa är dom som förklarar de muslimska ledarna vara kuffar. Och de gör takfir på muslimerna, snarare så gör de takfir på de bästa muslimerna, vilket är Ulamah, så därför hör de till al-Khawaridj. Så det som gäller för dem är att de gör tawbah till Allah azza wa jall (ångrar sig till Allah), och att de återvänder till den raka vägen, och att de lämnar denna enorma synd.
...................................
Källa: Av: Shaykh Sâleh al-Fawzân 
Källa: at-Takfir wa Dawâbituhu s. 32

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/346-12vad-ar-er-asikt-gallande-dem-som-gor-takfir-pa-detta-land-och-anklagar-dess-ulamah-for-att-salja-sin-religion

 

Takfir på innovatörer?
Fråga: Är Mu'tazilah otrogna, eller skall det inte göras takfîr på innovationens folk?
....................................
Svar: Grunden med dem är att de är innovatörer, som det inte ska göras takfîr på förutom sådana som Ibrahim An-Nidhâm som tillät konsumtionen av alkohol och tillät det som Allâh hade förklarat förbjudet. Likaså gäller Abil-Hudhail och de som var från deras överhuvuden. De som förneka nödvändiga aspekter som är välkända inom religionen. Gällande resten av anhängarna som inte känner till detta, så anses de vara innovatörer.
.........................................
Källa: Av: Shaykh Muqbil bin Hâdî al Wâdi'î 
Källa: Ghâratul Ashritah

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/1819-85takfir-pa-innovatorer

 

Studenterna skall söka kunskap och inte sysselsätta sig med Takfîr och Tabdî´
Fråga: Vilka faktorer hindrar Takfîr [på en individ]?
...........................
Svar: Det är de lärda som har rätt till Takfîr. Det är inte alla som har rätt till det. Det är de lärda som känner till orsakerna bakom avfall och otro. De vet vem de skall tillämpas på. Sysselsätt er inte med Takfîr, Tabdî´ och Tafsîq. Sysselsätt er med studierna. Ni har inte nått den urskiljningsförmågan än. Sök kunskap och lämna Takfîr och dess relaterade frågor. Låt de lärda sköta det.
......................................
Källa: Av:´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân 
Referens: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130468

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/1807-73studenterna-skall-soka-kunskap-och-inte-sysselsatta-sig-med-takfir-och-tabdi

 

Ibn ´Uthaymin stänger dörren till missbrukad Takfîr
Fråga: Vad är domen för en makthavare som styr med något annat än det som Allâh har uppenbarat samtidigt som han anser det vara obligatoriskt att styra med det som Allâh har uppenbarat?
............................................
Svar: Det är ingen enkel fråga. Det går inte att ge en generell dom. Om man ger en generell dom, missförstår vissa människor den. Om makthavaren gör något som enligt den här personen motstrider Allâhs föreskrift, säger han att han är otrogen. Det är just det vissa av dagens grupper gör när de gör Takfîr på makthavarna för att de säger att de inte har styrt med det som Allâh har uppenbarat. De har emellertid inte studerat frågan.

Därför anser jag att det är bättre att stänga dörren till den här frågan. Det är bättre att stänga dörren till den här frågan så att inte människorna missförstår den lärde som ger utslaget och utnyttjar det för att göra uppror mot sina länders makthavare. Som du själv vet är den här frågan stor.

De lärda (rahimahumullâh) har talat om den här frågan i samband med de relevanta verserna i kapitlet al-Mâ'idah. Du kan alltid hänvisa till de lärdas ord i frågan.
....................................
Källa: Av: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn 
Källa: Liqâ' al-Bâb al-Maftûh (78 A)

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/1743-9ibn-uthaymin-stanger-dorren-till-missbrukad-takfir

 

Får man säga att den som envisas med att göra en synd därför anser det vara tillåtet?
Fråga: Om en person envisas med en stor synd, och fortsätter fastän man rådger denne otroligt mycket; tyder inte dennes uppförande på att personen anser saken vara tillåten? Personen skulle ju aldrig ha envisats så med saken om den inte ansåg det vara tillåtet?
.....................................
Svar: Nej, min bror. Man dömer denne inte med att anse det vara tillåtet förrän personen själv uttalar det och säger att det är Halal. Gällande att han endast utför en synd, så lurar shaytân honom samt hans lustar och begär. Vi dömer alltså inte att en person anser det vara tillåtet bara för att man har rådgett honom en längre tid.
..............................
Källa: Av: Shaykh Sâleh al-Fawzân - Biografi
Källa: http://sahab.net/forums/showthread.php?t=383650

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/1386-52far-man-saga-att-den-som-envisas-med-att-gora-en-synd-darfor-anser-det-vara-tillatet

 

Att kalla en broder för kâfir, och trögt minne
Fråga: En (muslimsk) man sa till sin bror i Islam: "Du är en icke troende (kâfir)," men den tilltalade utför de fem obligatoriska bönerna och fastar. Vad är domen i detta avseende? Dessutom, vad är botemedlet för kontinuerlig glömska?
......................................
Svar: Det är inte tillåtet för en muslim att anklaga sin bror i Islam för att ha begått otro (kufr) om han inte gjort det. Han borde ångra sig inför Allâh och söka Hans förlåtelse från denna synd. Dessutom måste han be den tilltalade att ursäktar honom.

Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) förbjöd detta i många autentiska hadither. Gällande glömska och trög memorering, är gudsfruktan ('azza wa djalla), upprepande studier och upprepa vad du memorerat och be Allâh att hjälp med det.

Vi ber Allah att ge oss all framgång i att uppnå vad vi vill.

Må Allâh ge oss framgång. Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare.
.............................................
Källa: Fatâwâ Ladjnah ad-Dâimah nr. 9232

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/1765-31att-kalla-en-broder-for-kafir-och-trogt-minne

 

Att kalla en annan muslim som dricker alkohol för Kafir (otrogen)
Fråga: Är det tillåtet för en muslim att kalla en annan muslim som dricker alkohol för Kâfir (otrogen)?
.....................................
Svar: Att dricka alkohol, begå zina (otukt eller äktenskapsbrott) och undanhållande av sin allmosa (obligatorisk välgörenhet) är stora synder som inte förlåts förutom via tawbah till Allâh (djalla wa 'ala)

Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ah så betraktas den som begår en stor synd som en troende på grund av sin tro, men hans stora synd gör honom till en syndare. Därför är det inte tillåtet att kalla den syndaren som begår stora synder för otrogen så länge han inte anser hans synd vara tillåten att begå.

Må Allâh ge oss framgång! Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare.
.........................................
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ´imah nr.10618

http://fatwa.se/fatwas/metodik/takfir/1324-90att-kalla-en-annan-muslim-som-dricker-alkohol-for-kafir-otrogen