Vilka är Khawâridj?
Fråga: En av bröderna frågar om Khawâridjs lära. Vem är lärans ledare? När spred den sig? Har någon av kaliferna stridit mot dem?
...............................................
Svar: Khawâridj är de som låter bli att lyda muslimernas makthavare. De handlar olydigt och krigar mot muslimerna. De gör Takfîr på muslimerna för stora synder som inte når upp till avguderi. De gör Takfîr på dem på grund av dem.
- De enar som sagt mellan två brott; Takfîr för stora synder som inte når upp till avguderi och olydnad och splittring.
- Därtill gör de ett tredje brott; de dödar muslimer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
- ”De dödar de troende och låter avgudadyrkarna vara ifred.”
- De gör alltid samma sak. Du ser dem ge sig på muslimerna och muslimernas samhällen.
- Den förste som stred mot dem var de Troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). Därefter efterträddes han av andra kalifer och makthavare som stred mot dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem:
- ”Varje gång en av deras generationer dyker upp, skärs den av.”
- Och lov och pris tillkommer Allâh. Allâh har underlättat det för vissa att släcka deras prövning.

http://www.darulhadith.com/v2/vilka-ar-khawaridj/
.https://youtu.be/CG6HbHEiJTg


”Min kamrat säger att Saudiarabien är ett otroget land”
Fråga: Jag har en kamrat som säger att Saudiarabien är ett otroget land för att det har ett förbund med de otrogna.
......................................
Svar: Lämna honom. Jag säger att du skall lämna honom. Att göra Takfîr på muslimerna tillhör Khawâridjs metodik. Det tillhör Khawâridjs metodik. De säger att Wahhâbiyyah är Khawâridj och dessa säger att Wahhâbiyyah är otrogna. Helt plötsligt har de själva blivit Khawâridj.

http://www.darulhadith.com/v2/min-kamrat-sager-att-saudiarabien-ar-ett-otroget-land/
.https://youtu.be/lHPdnGyvH1Y


Vem har påverkat ungdomarna i Afghanistan med Takfîr?
Fråga: Många ungdomar i Algeriet åkte till Afghanistan för att deltaga i Djihâd. När de väl återvände, återvände de med Takfîr i tankesättet. De började förklara muslimerna vara otrogna – makthavare och medborgare. De slutade förrätta bönen i moskéerna. Vad säger ni om detta?
............................
Svar: Säger om vad?
...............................
Fråga: Att bröderna kommer tillbaka med detta tankesätt. Kan vi inte säga att det är farligt för en person som inte har förstått den korrekta läran att bege sig till Afghanistan?
................................
Svar: Det tycker jag inte. De som strider där… Vad gäller afghanerna, är de så långt borta från den läran man bara kan vara. De flesta av de ditresta araberna, och kanske ett fåtal icke-araber, har inte Takfîr i sin ideologi. Man hade kunnat säga att det fanns en risk där om majoriteten skulle ha kallat till denna falska metodik. Men om den är begränsad vid ett par egyptier som har gått vilse sedan en lång tid tillbaka, ser jag inte den fara som du talar om.
..............................
Fråga: När jag frågade bröderna om denna Takfîr och var den kommer ifrån, sades det egyptiern Dr. ´Umar ´Abdur-Rahmân. Kommer du ihåg honom?
......................................
Svar: Nej, men jag hör talas om honom. Jag sade till dig nyss att det är egyptierna som har prövats med denna olycka.
........................................
Fråga: Skall vi då inte varna ungdomarna för detta tankesätt?
..............................................
Svar: Man måste varna för Takfîr-ideologin och mana individerna till Djihâd i Afghanistan istället för Irak.

http://www.darulhadith.com/v2/vem-har-paverkat-ungdomarna-i-afghanistan-med-takfir/
.https://youtu.be/X5tyY-hscJg


Vem får döda Khawâridj?
Fråga: Det finns Khawâridj i vårt land som sår fördärv. Det här året, mot slutet av Ramadhân, dödade de människor som bad Tarâwîh. Är det tillåtet att döda dem och vad är domen för att samarbeta med dem?
............................................
Svar: Ja, det är Khawâridjs lära. De dödar de troende och låter avgudadyrkarna vara. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har talat sanning.
- Vad gäller att döda dem, så är det myndigheterna, makthavaren, som står för det. Individer skall inte göra det. Det leder till kaos. Om ni dödar dem, dödar de er och era barn. Det leder till kaos och blodspillan. Den här frågan refereras till makthavaren om det finns en makthavare som verkställer straffen. Om det inte finns någon makthavare, är det inte tillåtet att verkställa straff och döda. Det leder till kaos.

http://www.darulhadith.com/v2/vem-far-doda-khawaridj/
.https://www.youtube.com/watch?v=aD5u9e6wPJg


Varning för Khawâridj är ett råd
Fråga: Omfattar hadîtherna som förbjuder baktal även varningar för människorna som sprider prövningar och Khawâridj?
......................................
Svar: Nej, det är inte baktal. Det är ett råd. Det är ett råd att varna för människorna som kallar till prövningar och de onda. Det är inget baktal.

http://www.darulhadith.com/v2/varning-for-khawaridj-ar-ett-rad/
.https://youtu.be/JILUH_0Qve0


Varför anklagas Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn för Irdjâ’?
Fråga: Det finns vissa ungdomar som anklagar Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och Shaykh Ibn ´Uthaymîn för att vara denna tids Murdji’ah och att de är samfundets mest vilseledda människor. Hur råder ni dessa?
..................................
Svar: Hur som helst. Varför anklagar de dem för det? De anklagar dem för Irdjâ’ och andra trosläror. De anklagar Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn för Irdjâ’ för att de inte gjorde uppror mot makthavaren och för att de inte gjorde Takfîr på muslimerna. De ville att de skulle vara på det viset. Men när dessa människor inte klarade av det, anklagade de dem för Irdjâ’.
- Deras tal baseras på lusten – och skydd sökes hos Allâh – och de anklagade de två Imâmerna för någonting de inte har att göra med. Det enda vi känner till från dem är gott, upprätt och korrekt tillstånd och uppmaning till att hålla fast vid Boken, Sunnahn och Salafs metodik. Detta har vi lärt oss från dem – må Allâh förbarma Sig över dem.
- Men när de inte kom överens med dem om sin villfarelse, anklagade de dem för att vara Murdji’ah. De anser nämligen att den som inte gör Takfîr på muslimerna är en Murdji’î.

http://www.darulhadith.com/v2/varfor-anklagas-ibn-baz-och-ibn-%C2%B4uthaymin-for-irdja/
.https://www.youtube.com/watch?v=bgvjA3TtWbA


Vad är skillnaden mellan rebeller och Khawâridj?
Fråga: Vad är skillnaden mellan rebeller och Khawâridj?
..............................................
Svar: Khawâridj gör Takfîr på muslimerna medan rebellerna gör uppror mot och trotsar makthavaren utan att göra Takfîr på muslimerna. Därtill hävdar de att deras handling är ett påbud av det goda och ett förbud av det onda. Det är en extremism. Det goda påbjuds och det onda förbjuds vid förmåga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den av er som ser något dåligt skall ändra det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med tungan. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det hör till den svagaste tron.”
Påbud av det goda och förbud av det onda beror på förmågan.
http://www.darulhadith.com/v2/vad-ar-skillnaden-mellan-rebeller-och-khawaridj/


Vad är skillnaden mellan gårdagens och dagens Khawâridj?
Fråga: Vad är skillnaden mellan gårdagens och dagens Khawâridj?
...........................................
Svar: Det förekommer ingen skillnad mellan dem båda om dagens Khawâridj är upprättade på det gårdagens var upprättade på. Det hör till gårdagens Khawâridj att göra Takfîr på dem som gör stora synder och säger att de kommer att vistas i Elden i evig tid. Således är den som i dag är upprättad på gårdagens Khawâridjs metodik precis som dem och det förekommer ingen skillnad mellan dem båda.

http://www.darulhadith.com/v2/vad-ar-skillnaden-mellan-gardagens-och-dagens-khawaridj-2/


Ungdomar sluter sig till Khawâridj? Här är det enda botemedlet!
Fråga: Ungdomar med entusiasm och brinnande passion är det första målet för avvikande och extrema sekter. Vad råder ni ungdomarna för att de skall akta sig för dessa illasinnade och Takfîrî-sekter?
............................................
Svar: Jag råder ungdomarna att söka Sharî´ah-enlig kunskap under de lärda så att de lär sig de båda sidornas metodik. Nyttig kunskap är den enda utvägen. De är skyldiga att studera under de lärda. Djihâd med dess regler, villkor och ledarskap nämns i de trosrelaterade böckerna.
- Det råder inga tvivel om att ungdomarna är en måltavla för vilseledande människor med destruktiva ideologier eftersom de styrs av känslor och passioner. De har ingen vishet. De har ingen kunskap om saker och ting. De är skyldiga att referera till de lärda och lyssna till och lyda makthavaren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) om de många prövningarna, villfarelsens missionärer och kallarna på helvetets portar; den som lyder dem blir inkastade i det. Hudhayfah frågade:

-”Vad befaller du mig att göra om jag upplever det?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade: ”Håll dig till muslimernas samling och deras ledare.” (al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847)
- Det är räddningen från dessa prövningar; håll dig till samlingen och lyssna till och lyd makthavaren. När följeslagarna bad om ett avskedstal sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
- ”Den av er som lever längre kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga efterträdares Sunnah. Håll fast vid dem och bit tag i dem med kindtänderna. Håll er borta från nyheterna för varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”
-Den enda räddningen är att hålla fast vid Samlingen och Qur’ânen och Sunnah. Detta skall refereras till de lärda med djupt rotad kunskap. De förklarar för människorna skillnaden mellan den rätta vägen och den felaktiga vägen.

http://www.darulhadith.com/v2/ungdomar-sluter-sig-till-khawaridj-har-ar-det-enda-botemedlet/


Typiskt Khawâridj att trotsa de lärda
Fråga: Anses trots mot Rabbâniyyûn-lärda1 vara typiskt Khawâridj med tanke på att de lärda också är makthavare?
................................................
Svar: Ja. Det är typiskt Khawâridj att trotsa dem inom det som är korrekt och förkasta deras korrekta uttalanden. Khawâridj gjorde uppror mot följeslagarna och deras lärda.

http://www.darulhadith.com/v2/typiskt-khawaridj-att-trotsa-de-larda/


Terroristerna är värre än Khawâridj
Fråga: Anses de som står bakom sprängattentaten i detta land vara rebeller (Bughât) eller Khawâridj?
............................................
Svar: De är värre än Khawâridj. Khawâridj brukade inte göra vad dessa gör. De är alltså Khawâridj och mer. De har gått förbi Khawâridj. Khawâridj gick inte in i hem och dödade barn och alla andra de fann däri. Khawâridj gjorde inte det.
- De enda som gör liknande handlingar är Qarâmitah. Dessa handlingar liknar mest Qarâmitahs handlingar.

http://www.darulhadith.com/v2/terroristerna-ar-varre-an-khawaridj/


Så är Qur’ânen till Khawâridjs nackdel
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (om Khawâridj):
”De läser Qur’ânen och tror att den är till deras fördel då den egentligen är till deras nackdel.”
De läser Qur’ânen och tror att den är till deras fördel då den egentligen är till deras nackdel eftersom de missförstår den. De tror att de har rätt och att alla andra har fel. Således nedvärderade och gjorde de Takfîr på följeslagarna och anklagade dem för missförstånd. I själva verket var det just följeslagarna som förstod rätt. Det var Khawâridj som berövades på rätt förståelse och föll i missförstånd.
http://www.darulhadith.com/v2/sa-ar-quranen-till-khawaridjs-nackdel/
https://www.youtube.com/watch?v=LUem1XQj8WA


Skillnaden mellan islamisk djihâd och Khawâridjs metodik
Fråga: Det finns grupper som oberättigat talar i islams namn, manar till djihâd och talar i självförsvarande syfte för att sedan skada islam oerhört mycket genom att orsaka blodbad, synda, terrorisera trygga människor och splittra samfundet. Vad säger ni om det?
............................................
Svar: Djihâd är islams spjutspets och lov och pris tillkommer Allâh. Djihâd och hidjrah hör till de bästa handlingarna i islam. Det är dock den muslimske makthavaren som förfogar över djihâd. Det är han som befaller det, verkställer det och har uppsyn över det antingen själv eller också med sin ställföreträdare. Det nämns i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs trosrelaterade böcker. Däri står det att djihâd pågår fram till Domedagen med såväl fromma som syndiga ledare. Det är alltså det som är föreskriven djihâd.
- Beträffande blodbad och olydnad mot makthavaren, så är det Khawâridjs metodik och fördärv på jorden. Det är en förstörelse och inte djihâd.

http://www.darulhadith.com/v2/skillnaden-mellan-islamisk-djihad-och-khawaridjs-metodik/


Skillnaden mellan Khawâridj och rebeller
Fråga: Finns det någon skillnad mellan Khawâridj och rebeller?
.............................................
Svar: Ja. Rebellerna gör inte Takfîr på muslimerna. De gör uppror för att de säger sig befalla det goda och förbjuda det onda. De gör inte Takfîr.
- Vad gäller Khawâridj, gör de Takfîr på muslimerna.

http://www.darulhadith.com/v2/skillnaden-mellan-khawaridj-och-rebeller/
https://youtu.be/EmqMa2nFhCc


Sittande Khawâridj
Fråga: Anses uppror endast vara med svärdet eller omfattas det även av förtal av makthavarna?
.........................................
Svar: Båda är uppror. Han som eggar människorna mot makthavarna hör till Sittarna, Qu´´ad. Ibâdhiyyah hör till Sittarna. De eggar människorna till Djihâd utan att själva deltaga. De eggar människorna utan att själva deltaga i upproret. De är sittande Khawâridj och kallas för Qu´´ad, Sittarna. Den som gör väpnat uppror är solklart en Khâridjî. Han gör ju väpnat uppror. Båda är alltså Khawâridj.

http://www.darulhadith.com/v2/sittande-khawaridj/